Poreski obveznici u Srbiji su dužni da u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (dalje: „Zakon“) u poreskom bilansu posebno prikažu transferne cene, odnosno vrednost transakcija ostvarenih između povezanih lica.

Pored obaveze prikazivanja po osnovu transfernih cena, takođe postoji obaveza prikazivanja vrednosti predmetnih transakcija obračunatih u skladu sa principom „van dohvata ruke“, odnosno prema cenama po tržišnim uslovima.

Ukoliko je prihod ostvaren po osnovu transfernih cena niži od prihoda obračunatog po tržišnim cenama, ili ako je rashod ostvaren po osnovu transfernih cena viši od rashoda obračunatog po tržišnim cenama, poreski obveznik je dužan da uveća poresku osnovicu za odgovarajući iznos razlike.

Zakon propisuje da se prilikom utvrđivanja kamata „van dohvata ruke“ mogu primeniti kamatne stope objavljene od strane Ministarstva finansija na godišnjem nivou ili neke od opštih metoda za utvrđivanje tržišnih cena. Prilikom odabira određenog pristupa, poreski obveznik je u obavezi da primeni isti metod na sve zajmove ili kredite sa povezanim licima.

Ministar finansija Republike Srbije je doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. godinu (dalje: „Pravilnik“). Pravilnik je stupio na snagu 24. decembra 2022. godine.

Pravilnikom su za 2022. godinu propisane sledeće kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ (stope navedene za kredite se primenjuju i na zajmove):

1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 0,50% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 2,86% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,75% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,91% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 2,31% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

2. za druga privredna društva:

 • 3,12% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,39% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,25% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,73% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,94% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 1,85% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 3,54% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Advokatska kancelarija GCLegalTax

office@gclegaltax.com

Fotografija: Pexels | Karolina Grabowska