Zakonom je propisano da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Dakle, ukoliko godišnji neto dohodak određenog pojedinca ostvaren u 2022. godini premašuje neoporezivi iznos od 3.719.376,00 dinara, to lice će u ovoj kalendarskoj godini biti dužno da podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

S tim u vezi bismo podsetili na naš članak – Poreska olakšica za lica mlađa od 40 godina. Za ovu kategoriju fizičkih lica je dupliran neoporezivi limit, ali samo u odnosu na neto prihode od: (i) zarada, (ii) samostalne delatnosti, ili (iii) autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Zakonskim izmenama iz decembra 2022. godine je preciziran sam način prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak građana. Naime, novina je da poreski organ na osnovu podataka iz službenih evidencija unosi podatke u poresku prijavu i postavlja je na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila 2023. godine. Poreski obveznik je potom u obavezi da izvrši izmenu, odnosno dopunu poreske prijave u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga potpiše i podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala „ePorezi“.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2022. godini je 15. maj 2023. godine. Ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu u navedenom roku, Poreska uprava podnosi poresku prijavu za to lice.

Da li će se i na koji način napred opisana izmena primenjivati u praksi, ne preostaje ništa drugo nego da u narednom periodu pomno ispratimo postupanja poreskih organa. U svakom slučaju, poreski obveznici bi trebalo tokom aprila 2023. godine da provere svoj status u okviru portala „ePorezi“, jer u suprotnom uvek postoji rizik da će poreski organi načiniti određeni propust i/ili utvrditi pogrešan iznos poreske obaveze.

Autor: Dušan M. Jevtić

Fotografija: Pexels.com | Nataliya Vaitkevich