Određeni poreski obveznici su prema odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Zakon“) dužni da u tekućoj kalendarskoj godini prijave i plate godišnji porez za dohodak ostvaren u 2021. godini. Počev od 1. januara 2022. godine za kategoriju poreskih obveznika mlađih od 40 godina važi jedna novina u Zakonu – poreska olakšica.  

Ko su obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana?

Zakonom je propisano da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Dakle, ukoliko godišnji neto dohodak određenog pojedinca ostvaren u 2021. godini premašuje neoporezivi iznos od tri (3) prosečne godišnje bruto zarade u Srbiji, to lice će u ovoj kalendarskoj godini biti oporezovano godišnjim porezom na dohodak građana.  

Takođe treba istaći da su obveznici ovog poreza kako rezidenti u odnosu na dohodak ostvaren na teritoriji Srbije i u drugoj državi (tzv. „svetski“ dohodak), tako i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.

Budući da od strane državnog organa nadležnog za poslove statistike još uvek nije objavljen zvaničan podatak koliki je tačan iznos prosečne godišnje bruto zarade u Srbiji za 2021. godinu, prema trenutno dostupnim podacima neoporezivi limit za ovu godinu bi trebalo da iznosi približno 3.200.000 dinara.

Na koje obveznike se primenjuje novina u Zakonu?

Za kategoriju fizičkih lica mlađih od 40 godina je dupliran neoporezivi limit, ali samo u odnosu na neto prihode od: (i) zarada, (ii) samostalne delatnosti, ili (iii) autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine. Zakon precizira da su to fizička lica koja su na dan 31. decembra 2021. godine imala manje od 40 godina. Ukoliko su dakle po navedenim osnovima iz tačaka (i) do (iii) ostvarili u 2021. godini ukupan godišnji neto prihod u iznosu manjem od 6.400.000 dinara, u celosti će biti oslobođeni plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana. U suprotnom će eventualno platiti godišnji porez na dohodak iz prošle godine samo na iznos koji prelazi dvostruki neoporezivi limit – 6.400.000 dinara.

S druge strane, svi obveznici koji ne spadaju u napred opisanu kategoriju lica mlađih od 40 godina, plaćaju godišnji porez na dohodak koji prelazi neoporezivi iznos od 3.200.000 dinara.

Svakako treba istaći da Zakon od ranije propisuje da se iznos oporezivih prihoda iz 2021. godine, a samim tim i osnovica za oporezivanje, umanjuje za lične odbitke – za poreskog obveznika i za svakog izdržavanog člana porodice, u iznosima koji se za svaku godinu posebno utvrđuju od strane nadležnih državnih organa.

Koji je rok za podnošenje poreske prijave?

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2021. godini treba podneti najkasnije do ponedeljka, 16. maj 2022. godine.

Uvođenje ove novine u Zakon je od strane državnih organa objašnjeno da se na ovaj način promoviše zapošljavanje mladih u Srbiji, kao i da se uz set drugih poreskih podsticaja motivišu talentovana lica mlađa od 40 godina da pokrenu svoj posao i/ili ostanu i rade u Srbiji.

Autor: Goran M. Ćiraković, advokat

Fotografija: Pixabay