Sredinom novembra 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije je usvojila izmene i dopune Zakona o privrednim društvima („ZPD“). Jedna od najznačajnijih novina se odnosi na izmene i dopune odredbi u vezi sa obavezom prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes.

Naime, izmene se odnose na propisivanje sadržine obaveštenja koje lice sa posebnim dužnostima prema društvu (kontrolni član/akcionar, direktor, član nadzornog odbora, zastupnici i prokuristi, likvidacioni upravnik) dostavlja nadležnom organu društva radi prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes („Obaveštenje“).

Obaveštenje mora da sadrži vrstu, odnosno pravnu prirodu pravnog posla ili radnje, detaljan opis predmeta pravnog posla ili radnje, vrednost, odnosno cenu predmeta pravnog posla ili pravne radnje, rok za izvršenje, plaćanje i slično, kao i sve relevantne činjenice o prirodi i obimu ličnog interesa.  

Na ovaj način se obezbeđuje transparentnost prilikom odobravanja ovih poslova od strane nadležnog organa društva, odnosno da isti u tom procesu raspolaže svim relevantnim informacijama za donošenje odluke.

ZPD takođe propisuje i da je društvo dužno da na svojoj ili na internet stranici registra privrednih subjekata javno objavi nameru zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje za koje je potrebno odobrenje, koja sadrži detaljan opis tog posla ili radnje, lično, odnosno poslovno ime povezanog lica, informacije o prirodi odnosa sa povezanim licem, datum i vrednost transakcije, kao i druge obavezne podatke iz Obaveštenja. Navedena obaveza nastupa za društvo odmah po donošenju odluke nadležnog organa kojom se odobrava pravni posao, odnosno pravna radnja u kojoj postoji lični interes, a najkasnije na dan zaključenja tog pravnog posla, odnosno preduzimanja te pravne radnje.

Novina u ZPD je i obaveza izveštavanja u godišnjim finansijskim izveštajima o pravnim poslovima i radnjama u kojima postoji lični interes. Podaci koje je Društvo dužno u tom slučaju da navede su: (i) vrsta i predmet pravnog posla ili radnje, (ii) vrednost, odnosno cena, (iii) procenat udela, odnosno akcija koje lice koje ima posebne dužnosti prema društvu poseduje u istom, kao i pravnom licu, odnosno drugom licu sa kojim se pravni posao zaključuje, odnosno pravna radnja preduzima i (iv) svojstvo, status, odnosno funkcija koje lice sa posebnim dužnostima prema društvu obavlja u društvu kao i pravnom licu, odnosno drugom licu sa kojim se pravni posao zaključuje, odnosno pravna radnja preduzima.

Verujemo da je cilj zakonodavca bio da napred opisanim izmenama bolje zaštiti prava manjinskih članova društva. Zaštita njihovih prava  podrazumeva pravo društva da podnese tužbu za poništaj pravnog posla ili pravne radnje i naknadu štete protiv lica koje ima lični interes u tom poslu. Novina je to da Agencija za privredne registre po prijemu pravnosnažne sudske odluke briše iz nadležnog registra lice koje je imalo lični interes u određenom pravnom poslu.

Shodno svim opisanim izmenama, dopunjeno je i osnovno obeležje krivičnog dela Zaključenje pravnog posla ili preduzimanje radnje u slučaju postojanja ličnog interesa. Međutim, krivične sankcije su ostale nepromenjene, te je za osnovni oblik krivičnog dela zaprećena novčana kazna i zatvor do jedne godine. Za teži oblik, ukoliko je društvo pretrpelo štetu koja prelazi iznos od 10 miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

U narednom periodu bi trebalo očekivati da ove izmene ZPD pozitivno utiču na transparentnost i generalno na povećanje pravne sigurnosti u poslovanju privrednih društava, što je posebno od značaja za potencijalne investitore. 

Autor: Goran M. Ćiraković, advokat

Fotografija: Unsplash