Novi režim oporezivanja frilensera u Republici Srbiji, koji je stupio na snagu početkom 2023. godine, donosi značajne promene u načinu na koji će oni prijavljivati i plaćati porez na ostvaren dohodak.

Ključni alat koji je osmišljen za ovu svrhu je portalFrilenseri“, preko kojeg će svi frilenseri moći da podnesu poresku prijavu i plate porez na prihode od svojih poslovnih aktivnosti. Ova digitalna platforma treba da omogući jednostavno i intuitivno popunjavanje obrazaca, čime će se olakšati proces prijave poreza.

Međutim, s obzirom da navedeni portal još uvek nije u funkciji, frilenserima je omogućeno da po novim pravilima samooporezivanja podnose poreske prijave na već postojećim PP-OPO obrascima, u papirnom ili elektronskom obliku. Prema poslednjim informacijama od strane nadležnih institucija, preko novog portala će biti omogućeno podnošenje poreskih prijava za drugi (2.) kvartal 2023. godine, što znači da bi portal trebalo da bude u potpunosti operativan počev od 01. jula 2023

Što se tiče novog režima oporezivanja frilensera, uvedena su dva (2) modela između kojih se može optirati:

I. MODEL A

Kod modela A se poreska osnovica dobija kada se od iznosa bruto prihoda ostvarenog u toku kvartala oduzmu normirani troškovi, koji se priznaju u visini od 96.000 dinara. Dakle, prema ovom modelu 96.000 dinara predstavlja neoporezivi iznos u svakom kvartalu.

Na dobijenu poresku osnovicu se potom obračunavaju: (i) porez na dohodak po stopi od 20%, (ii) doprinos za PIO po stopi od 24%, kao i (iii) doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%.

II. MODEL B

Poreska osnovica se kod modela B dobija kada se od iznosa ostvarenog bruto prihoda u kvartalu oduzmu normirani troškovi u iznosu od 57.900 dinara, uvećani za 34% bruto prihoda ostvarenog u tom kvartalu. Stoga ukupan neoporezivi iznos čini zbir iznosa od 57.900 dinara i iznosa koji predstavlja 34% bruto prihoda ostvarenog u tom kvartalu

Na dobijenu poresku osnovicu se potom obračunavaju: (i) porez na dohodak po stopi od 10%, (ii) doprinos za PIO po stopi od 24%, kao i (iii) doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, s tim što treba ukazati da je najniži iznos za plaćanje doprinosa za PIO 23.160 dinara, odnosno 4.206 dinara za doprinos za zdravstveno osiguranje. 

Frilenseri nakon izbora jednog od ova dva modela u određenom kvartalu nisu dužni da primenjuju isti model i u budućnosti, već svaki put mogu primeniti model koji je povoljniji za oporezivanje njihovog dohotka.

Uvođenje novog režima oporezivanja frilensera i posebnog portala s tim u vezi ima za cilj povećanje transparentnosti, unapređenje efikasnosti oporezivanja frilens poslovanja, kao i sprečavanje eventualnih zloupotreba. 

Autor: Dušan M. Jevtić

Fotografija: Pexels | Cottonbro Studio