Zakonom o porezima na imovinu Republike Srbije (dalje: „Zakon“) je propisano da se porez na prenos apsolutnih prava plaća, između ostalog, kod prenosa prava svojine na nepokretnosti uz naknadu.

Takođe je Zakonom propisano i da je obveznik navedenog poreza prodavac nepokretnosti. Međutim, u praksi se u velikom broju slučajeva ugovorom o prodaji nepokretnosti predviđa da trošak plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na nepokretnosti pada na teret kupca.

U tom slučaju, kupac je ovlašćen da, nakon što javni beležnik u ime prodavca podnese adekvatnu poresku prijavu, zastupa prodavca pred nadležnim poreskim organom u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, a po okončanju istog je u obavezi da izvrši plaćanje utvrđene poreske obaveze.

S druge strane, Zakonom je propisano i poresko oslobođenje za obveznika koji pravo svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi prenosi fizičkom licu koje kupuje prvi stan.

Naime, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan (ili porodičnu stambenu zgradu) na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu, pod uslovom da:

  • je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, i da
  • kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana solemnizacije ugovora o prodaji na osnovu koga stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan (ili porodičnu stambenu zgradu) na teritoriji Republike Srbije.

Članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana mogu da budu njegov supružnik, deca, usvojenici, deca njegovog supružnika, usvojenici njegovog supružnika, njegovi roditelji, njegovi usvojitelji, roditelji njegovog supružnika ili usvojitelji njegovog supružnika.

Treba ukazati da prilikom zaključenja ugovora po osnovu kojeg stiče prvi stan, kupac prvog stana i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, što je takođe i Ministarstvo finansija Republike Srbije potvrdilo u jednom od svojih zvaničnih mišljenja u vezi sa ovom temom.

Stoga, da bi se ostvarilo pravo na navedeno poresko oslobođenje, uslovi propisani Zakonom moraju biti ispunjeni na dan zaključenja ugovora ili drugog akta po osnovu kojeg kupac kupuje prvi stan. Nadležnom poreskom organu je osim ugovora o prodaji nepokretnosti neophodno dostaviti i druga dokumenta, kojima se dokazuje ispunjenost uslova za poresko oslobođenje (izjava kupca da kupuje prvi stan, izvodi iz matičnih knjiga, potvrde o prebivalištu i dr.).

Na kraju bismo napomenuli da pravo na poresko oslobođenje nema obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi:

  • licu na osnovu čije prve kupovine stana je jednom ostvareno pravo na refundaciju PDV-a, u skladu sa Zakonom o PDV-u, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa odredbama Zakona;
  • članu porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koga je jednom ostvareno pravo na refundaciju PDV, u skladu sa Zakonom o PDV, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa odredbama Zakona.

Autor: Goran M. Ćiraković, advokat

Fotografija: Pexels