Krajem novembra 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije je usvojila set poreskih zakona, između ostalih i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Jedina izmena, odnosno dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: „ZPDPL“) se odnosi na član 30. kojim je već bilo propisano da se u oporezivu dobit uključuje 20% kapitalnog dobitka ostvarenog prenosom imovinskih prava u celini po osnovu: (i) autorskog ili prava srodnog autorskom; (ii) prava u vezi sa pronalaskom na osnovu zakona kojim se uređuju patenti; (u daljem tekstu: „Prava intelektualne svojine“).

S druge strane, novim odredbama u okviru člana 30. ZPDPL poreskom obvezniku se pruža mogućnost da kapitalne dobitke ostvarene unosom Prava intelektualne svojine kao nenovčanog uloga u kapital rezidentnog pravnog lica, ne uključi u osnovicu poreza na dobit pravnih lica.

Kako obveznik ne bi izgubio pravo na ovu poresku pogodnost propisani su i određeni uslovi s tim u vezi. Naime, rezidentno pravno lice stečena Prava intelektualne svojine (i) ne sme da otuđi u periodu od dve (2) godine od dana sticanja, kao i (ii) da ih u istom periodu ne ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene utvrđene u skladu sa principom „van dohvata ruke“, ukoliko ustupanje izvrši povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice.

U slučaju da rezidentno pravno lice postupi suprotno propisanim uslovima, obveznik gubi pravo na izuzimanje kapitalnog dobitka iz poreske osnovice, te je dužan da za poreski period u kom su Prava intelektualne svojine otuđena ili ustupljena, obračuna i plati porez.

Takođe treba navesti i da ZPDPL propisuje novim odredbama člana 30. da se tržišna vrednost Prava intelektualne svojine, prilikom unosa kao nenovčanog uloga u kapital rezidentnog pravnog lica, utvrđuje procenom izvršenom od strane ovlašćenog procenitelja, kao i da eventualni kapitalni gubici nastali po ovom osnovu ne mogu da se prebijaju sa kapitalnim dobicima.

Kakav je efekat opisane novine ZPDPL u odnosu na javne prihode?

S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o poreskoj pogodnosti i potencijalnoj uštedi na strani obveznika, posledično se može očekivati smanjenje javnih prihoda, s tim što je teško predvideti u kom obimu i vremenskom periodu, jer je u pitanju potpuno nova mera. S druge strane se kao pozitivni efekat ove mere mogu istaći očekivanja da ista podstakne ubrzavanje transfera tehnologija i uvođenje i primenu poslovnih inovacija, što će uticati na međunarodnu konkurentnost domaćih privrednih subjekata, čime će se uvećati javni prihodi po drugim osnovima.

Početak primene:

Nove odredbe ZPDPL primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2022. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2022. godini.

Autor: Goran M. Ćiraković, advokat

Fotografija: Pexels